اخبار صنعت

تفاوت بین کابل های چند هسته ای و تک هسته ای

2022-03-29
تفاوت بین چند هسته ای وکابل های تک هسته ایعبارتند از: هادی های مختلف، ظرفیت های مدار متفاوت و ایمنی متفاوت.
1. هادی های مختلف
1. کابل چند هسته ای: کابل چند هسته ای دارای هادی های متعدد در یک لایه عایق است.
2. کابل تک هسته ای: کابل تک هسته ای فقط یک هادی در یک لایه عایق دارد.

دوم اینکه ظرفیت مدار متفاوت است
1. کابل چند هسته ای: همان مقطع، ظرفیت حمل جریان نامی کابل چند هسته ای بیشتر از کابل تک هسته ای است.
2. کابل تک هسته ای: برای همان بخش، ظرفیت حمل جریان نامی کابل تک هسته ای کمتر از کابل چند هسته ای است.

3. امنیت متفاوت
1. کابل های چند هسته ای: در یک بار یا اتصال کوتاه، تولید گرمای کابل های چند هسته ای بیشتر از کابل های تک هسته ای است که استفاده از آن خطرناک تر است.

2. کابل تک هسته ای: در یک بار یا اتصال کوتاه، تولید گرمای کابل تک هسته ای کمتر از کابل چند هسته ای است و استفاده از آن ایمن تر است.

Single Core Cable

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept